Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MINDIGSZÍNHÁZ KFT.
ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEIT MEGILLETŐ JOGOKRÓL

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) 12. cikk (1)
bekezdése alapján a Mindigszínház Kft. („Társaság”) az alábbiak szerint tájékoztatja az érintettet a
személyes adataival összefüggő adatkezelésről.
A Társasággal természetes személyek számos módon kerülhetnek kapcsolatba úgy, hogy annak
során a Társaság különböző jogcímeken személyes adatokat vesz fel az érintettektől és kezeli
ezen személyes adatokat (pl. szerződéses partnerekkel való kapcsolattartás esetén).

(1) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE SORÁN ÖNT MEGILLETŐ ALAPVETŐ
JOGOSULTSÁGOK:
az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak
kezeléséről;
a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes
adataihoz;
kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az
adatkezelés korlátozásához való jog – ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt
javítjuk, töröljük stb.
tájékoztatás címzettek személyéről – kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk
valakinek az Ön adatait;
adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok
vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön
részére személyes adatait;
tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése
ellen;
a jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén a Társasághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

(2) HOVÁ FORDULHAT, HA JOGORVOSLATTAL SZERETNE ÉLNI, VAGY HA
KÉRDÉSE VAN?

A TÁRSASÁGHOZ KÖZVETLENÜL
A Társaság elérhetőségei:
Mindigszínház Kft.
cím: 1133. Budapest Ipoly utca 20. üzlet 1.
e-mail: info@mindigszinhaz.hu
tel: +36 30 505 94 48
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGHOZ
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
1
Tel.: +36-1-391-1400
BÍRÓSÁGHOZ
Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

(3) AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK ÉS
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEINEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban: „érintett”) adatkezeléssel összefüggő jogainak és
jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert a Társaság, mint adatkezelő személyes
adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett
azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai,
mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Rendelet”) III. fejezetében (érintettek
jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet az (1) pontban felsorolt alapvető
jogok illetik meg.

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÉRINTETTET ILLETŐ EGYES JOGOK RÉSZLETES KIFEJTÉSE
OLVASHATÓ

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (Rendelet 12-14. cikk)
A Társaság a jelen dokumentummal tesz eleget a rá, mint adatkezelőre, az adatkezelés céljára és
jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségének.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.
2. Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk)
Az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve
az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
2
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (Rendelet 16. cikk)
3.1. A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog” (Rendelet 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha
az adatkezelés célja megszűnt;
az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen;
az adatkezelés jogellenes;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások vonatkozásában került sor.
3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az
adatkezelés ellen.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
3
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

5. Adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az
adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

6. A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (Rendelet 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről
emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek
8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Rendelet 39. cikk)
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat
(Infotv. 52-58. §, Rendelet 57. cikk és 77. cikk)
4
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”)
bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja
a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás
lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést – főszabály szerint – a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hozza meg a
Hatóság.
A Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
8.3. Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, Rendelet 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a
Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendeletben rögzített jogait (lásd.:
fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.